РЕГЛАМЕНТ

Литературен конкурс за съвременен военен разказ
„Новият Йовков“


В рамките на проект „Парад на талантите“ Сдружението на жените военнослужещи организира литературен конкурс за съвременен военен разказ „Новият Йовков“. Конкурсът се провежда по повод отбелязване на 100 години от участието на България в Първата световна война. Посвещава се на делото на военните репортери, отразявали героизма на Българската армия през войните.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Лица, ненавършили 18 години, участват в конкурса само със съгласието на своите родители или законни попечители, което се отразява във формуляра за участие

ЦЕЛ НА КОНКУРСА

Конкурсът е посветен на паметта и творчеството на Йордан Йовков и десетките писатели, журналисти, художници и общественици, участвали като военни репортери във войните за освобождение и обединение на България. Сред тях са известни български интелектуалци, като писателят Димитър Иванов /Елин Пелин/, Павел Вежинов, Антон Страшимиров, публицистът Симеон Радев, професорите Александър Балабанов, Александър Теодоров –Балан, Михаил Арнаудов и още много други.

С провеждането на конкурса организаторите целят да се даде възможност за изява на талантливи автори в областта на литературата и репортажната журналистика, като се поощри тяхното развитие. В търсене на новия майстор на късия разказ организаторите на Конкурса очакват да постигнат по-добро разбиране и подкрепа сред обществеността за усилията и труда на хората в отбраната при изпълнение на мисията им за защита на сигурността и националните интереси.

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА

Всеки кандидат може да участва с максимум 3 литературни произведения – есета / разкази, написани специално за този конкурс. Задължително условие е текстът да не е публикуван (включително електронно) и да не е даван за печат.

Обемът на всяка изпратена творба да бъде на български език и приблизително 15 000 знака с интервалите.

Основната тема или героите на литературните произведения трябва да бъдат свързани с живота и дейността на хората от отбраната – военнослужещи, цивилни и членовете на техните семейства и приятели. Няма ограничения за времето събития, свързани с дейността на Българската армия.

Необходимо е да се запознаете предварително с Регламента на конкурса. Попълнете точно икоректно формуляра за участие. Изпратете формуляра за участие.

Литературните творби трябва да бъдат авторски. Участникът в конкурса гарантира, че е носител на авторските права, правата за публикация на литературните произведения, с които участва, както и че освобождава организаторите на конкурса от претенциите на трети лица във връзка с използването на творбите за целите на конкурса. Авторът на литературното произведение носи отговорност за съдържанието му по Закона за защита на класифицираната информация.

Всички творби, които не са селекционирани /не са отличени или наградени/ остават интелектуална собственост на съответните автори.

Участващите в конкурса творби трябва до момента да не са публикувани в интернет, в списания или в други медии. Собствеността върху тях да не се прехвърля, нито предоставя на трети лица, без съгласието на организаторите.

Организаторите запазват правото си да не допускат до участие в конкурса творби, които са извън темата на конкурса. До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация във формуляра за участие.

Приемане на регламента на конкурса

С изпращането на творбите и попълненият коректно формуляр за участие, участниците декларират, че са запознати с регламента на конкурса и го приемат.

НОМИНАЦИИ И НАГРАДИ

Участващите творби в конкурса ще бъдат оценени от жури, съставено от писатели, общественици и журналисти, отразяващи военния ресор. Журито ще излъчи лауреати и ще обяви финалистите, чиито произведения са отличени и ще бъдат включени в специално отпечатана книга.

Критериите за оценка са:

- принадлежност към темата на конкурса, оригиналност на интерпретация на темата, емоционално въздействие.

Победителите ще бъдат обявени на официална церемония и ще получат предметни награди и още много възможности за лична изява. Най-добрите творби ще бъдат публикувани в книга, която ще се разпространява с благотворителна цел – подпомагане на децата и семействата на загинали и пострадали военнослужещи от Българската армия.

Допълнително могат да бъдат учредени и специални награди на други организации, партньори и институции, от спонсори и лични награди.

СПОРАЗУМЕНИЕ

С изпращането на литературните произведения и заявката на електронната поща на конкурса се приема, че участникът дава изричното си съгласие, те да бъдат използвани по преценка на организаторите, както в периодичния печат, така и в рекламни материали, популяризиращи конкурса; да участват в презентации в интернет пространството и в печатните и електронни издания на медийните партньори. С участието си в конкурса авторите на отличени или наградени творби преотстъпват безвъзмездно на организаторите всички имуществени и неимуществени /с изключение на непрехвърлимите/ авторски права върху представените творби, ако изрично не е уговорено друго.

Общите и специфични за този конкурс условия и изпратеният формуляр за кандидатстване от кандидата имат силата на договор между двете страни с всички права и задължения, произтичащи от Закона за задълженията и договорите в Република България.

Съхранение на личните данни

Предоставените лични данни ще бъдат ползвани единствено за целите на конкурса, в съгласие със Закона за набиране и съхраняване на личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети страни.

Личните данни ще послужат за идентифициране на участниците в конкурса и съответното им номиниране.

СРОК ЗА УЧАСТИЕ

Краен срок за участие в конкурса: 24:00 часа на 10 ноември 2015г.

Този регламент може да бъде разгледан на сайта на Сдружението на жените военнослужещи: www.buafwa.org