РЕГЛАМЕНТ

Национален фотоконкурс
„Между два свята – мирa и войната”


Организира се от Сдружение на жените военнослужещи в рамките на проект „Парад на талантите“

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Конкурсът е отворен и право на участие имат както български, така и чуждестранни граждани.

Лица, ненавършили 18 години, участват в конкурса само със съгласието на своите родители или законни попечители, което се отразява във формуляра за участие.

ЦЕЛ НА КОНКУРСА

Чрез своите фотографии участниците представят живота на военнослужещите от Българската армия - при подготовка и провеждане на учения, по време на мисия зад граница, в помощ на населението при бедствия и промишлени аварии, при провеждане на ритуали и празници, както и в свободното им време със семейството и приятелите. По този начин не само ще се популяризира военната професия, но и ще се повдигне националното самочувствие и патриотичния дух на българина от всички възрасти.

КАТЕГОРИИ

Участниците се състезават на конкурсни начала в 4 категории:

1. В мирно време.

2. По време на мисия.

3. Портретна снимка.

4. Фотоесе (серия от 5 до 9 снимки).

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА

Всеки може да участва с максимум 3 фотографии за всяка отделната категория. За категория „Фотоесе“ се подготвя серия от 5 до 9 фотографии. Фотографиите могат да бъдат изпратени заедно или поотделно с придружаващ формуляр. Фотографиите трябва да отговарят на темата на конкурса и да са с необходимото фотографско качество. Изискванията към предоставените фотографии са:

Да бъдат дигитални в JPEG формат, с минимален размер 2,5 MB (2048/3088 ppi, 300 dpi). Всеки автор трябва да може да предостави изходен файл (снимка в оригинален размер). Фотографиите трябва да имат заглавие и да бъдат придружени от кратък текст, описващ мястото, където е направена снимката - до 100 знака.

Необходимо е да се запознаете предварително с Регламента на конкурса. Попълнете точно и коректно формуляра за участие, както и допълнителни данни за фотографиите, с които ще участвате.

Изпратете формуляра за участие.

Фотографиите трябва да са авторски, а не създадени в съавторство. Участникът в конкурса гарантира, че е носител на авторските права, правата за публикация на фотографията, с която участва, както и че освобождава организаторите на конкурса от претенциите на трети лица, във връзка с използването на творбата за целите на конкурса. Авторът на снимката носи отговорност за съдържанието й по Закона за защита на класифицираната информация.

Когато това се изисква по Закон, участниците носят отговорност за съгласието на фотографираните лица.

Участващите в конкурса фотографии трябва до момента да не са публикувани в интернет, в списания или в други медии. Собствеността върху тях да не се прехвърля, нито предоставя на трети лица, без съгласието на организаторите.

Допускат се следните допълнителни обработки на снимката: обработка на яркост и контраст; изостряне на изображението; прекадриране на снимката.

Не се допускат следните обработки на снимката: фотоколажи, снимки ретуширани дигитално (в т.ч. Adobe Photoshop, photo editing software, CorelDraw и др.) и съдържащи надписи, графики, рамки или дати.

Организаторите запазват правото си да не допускат до участие в конкурса фотографии, които са: без необходимите технически и сюжетни качества, извън темата на конкурса или в противоречие с общоприетите морални норми. До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация или липсващи документи.

Приемане на регламента на конкурса

С изпращането на фотографиите и попълненият коректно формуляр за участие, участниците декларират, че са запознати с регламента на конкурса и го приемат. Изпратете формуляра за участие.

НОМИНАЦИИ И НАГРАДИ

Участващите фотографии в конкурса ще бъдат оценени от жури, съставено от професионални фотографи, общественици и журналисти, отразяващи военния ресор. Журито ще излъчи лауреати за всяка отделна категория и ще обяви финалистите, които ще участват в обща изложба.

Победителите ще получат предметни награди и още много възможности за лична изява. Най-добрите творби ще бъдат публикувани в книга, която ще се разпространява с благотворителна цел – за подпомагане на децата и семействата на загинали и пострадали военнослужещи от Българската армия.

Критериите за оценка са: принадлежност към темата на конкурса, естетическо изпълнение, оригиналност, визуално въздействие.

СПОРАЗУМЕНИЕ

С изпращането на фотографиите и заявката на електронната поща на конкурса се приема, че участникът дава изричното си съгласие, те да бъдат използвани по преценка на организаторите, както в периодичния печат, така и в рекламни материали, популяризиращи конкурса и заснетите обекти; да участват в открити и закрити изложби и в презентации в интернет пространството и в печатните и електронни издания на медийните партньори.

С участието си в конкурса авторите на отличените или наградени творби за всяка от категориите преотстъпват безвъзмездно на организаторите всички имуществени и неимуществени /с изключение на непрехвърлимите/ авторски права върху представените творби, ако изрично не е уговорено друго.

Потребителите и участниците дават съгласието си организаторът да публикува имената им като автори на фотографиите и в публични обяви, свързани с конкурса.

Общите и специфични за този конкурс условия и изпратеният формуляр за кандидатстване от кандидата имат силата на договор между двете страни с всички права и задължения, произтичащи от Закона за задълженията и договорите в Република България.

Съхранение на личните данни

Предоставените лични данни ще бъдат ползвани единствено за целите на конкурса, в съгласие със Закона за набиране и съхраняване на личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети страни.

Личните данни ще послужат за идентифициране на участниците в конкурса и съответното им номиниране.

СРОК ЗА УЧАСТИЕ

Краен срок за участие в конкурса: 24:00 часа на 10 ноември 2015г.

Този регламент може да бъде разгледан на сайта на Сдружението на жените военнослужещи: www.buafwa.org