Потребителско име
Парола
регистрация на нов потребител контакти
Задачи
/1/Обединяване усилията на всички военнослужещи жени от Българската армия и структурите на Министерството на отбраната, както и тези от резерва и техните семейства, които приемат Устава на СДРУЖЕНИЕТО за укрепване, развитие и издигане престижа на жените военнослужещи в Република България.
/2/Отстояване интересите на своите членове, чрез изучаване проблемите и потребностите им.
/3/Развитие и утвърждаване на духовните ценности на своите членове и симпатизанти.
/4/Подпомагане на социалната интеграция и личностна реализация на жените военнослужещи.
/5/Изработване на мнения, предложения, доклади по проекти за промяна и усъвършенстване на законовата уредба, касаеща социалното и професионално положение на своите членове.
/6/Изработване на програми, предложения и становища по въпроси свързани с равнопоставеността на жените военнослужещи в Република България.
/7/Подпомагане образованието, обучението и научната дейност на своите членове.
/8/Организиране на семинари, конференции и други по изучаване на европейското законодателство и взаимодействие със сродни организации.
/9/Организиране на благотворителни кампании и участие в програми за набиране на средства за подпомагане на изпаднали в нужда членове и подпомагане на семействата им.
/10/Осигуряване и гарантиране на гласност и прозрачност при извършване на дейността на СДРУЖЕНИЕТО за полуляризиране целите и дейността му у нас и в чужбина.