Потребителско име
Парола
регистрация на нов потребител контакти
Устав на СЖВ
УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕТО НА ЖЕНИТЕ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ

В уставът на "Сдружението на жените военнослужещи" са разгледани:

* Наименование, седалище и адрес на управление
* Правен статус
* Оределяне на вида на дейност
* Имущество
* Членове на сдружението - права и задължения
* Органи на управление
* Общо събрание
* Управителен съвет
* Председател на управителния съвет
* Други разпоредби
Информацията можете да изтеглите тук