Потребителско име
Парола
регистрация на нов потребител контакти
Споразумение с МО
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И СДРУЖЕНИЕТО НА ЖЕНИТЕ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ

Днес 10.07.2007 г., в град София, на основание чл.35, ал.1, т.31 и чл. 198, ал. 5 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, се подписа споразумение между:
1. Министерството на отбраната (МО), представлявано от министъра на отбраната, Веселин Близнаков
и
2. Сдружението на жените военнослужещи (СЖВ), представлявано от председателя на Управителния съвет, Вера Николова.

І. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Настоящото споразумение урежда взаимоотношенията и основните направления за сътрудничество между МО, от една страна, и СЖВ, от друга страна, наричани за краткост страните.
Чл.2. Основни цели на сътрудничеството са издигане и утвърждаване престижа, социалния статус и обществения авторитет на жените военнослужещи и постигане на стандартите на ЕС по отношение равнопоставеността на половете.
Чл.3. Взаимоотношенията между страните се основават на:

* спазване на Конституцията и законите на страната.

* непредприемане на синдикални действия.

* взаимно уважение, отговорност и диалог при разрешаване на проблеми.

ІІ. ОСНОВНИ СРЕДСТВА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

Чл. 4. За издигане и утвърждаване престижа, социалния статус и обществения авторитет на жените военнослужещи:

* Страните разработват и организират съвместни инициативи и мероприятия на национално и международно равнище.

* Страните организират участието на членове на СЖВ в рекламно – информационната кампания на МО за набиране на кадрови войници и матроси.

* СЖВ оказва съдействие на ръководството на МО и Генералния щаб на БА при реализиране на социални и професионални програми, допитвания и провеждане на социологически изследвания, които имат отношение към жените военнослужещи.

* СЖВ информира министъра на отбраната и началника на Генералния щаб на БА за случаи на неспазване на нормативни актове, с които се нарушават правата и интересите на жените военнослужещи.

Чл. 5. За усъвършенстване на законодателството и системата за професионално развитие и квалификация на жените военнослужещи:

* СЖВ участва в разработването на проекти за закони и подзаконови нормативни актове, които имат отношение към социалното положение, здравния статус и професионалното развитие на жените военнослужещи.

* СЖВ може да отправя становища и предложения до националния представител в Комитета на жените в силите на НАТО и до ръководството на МО и Генералния щаб на БА.

ІІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО

Чл. 6. До 31 януари на текущата година страните обсъждат и приемат Програма за съвместна дейност.
Чл. 7. Председателят и членове на Управителния съвет на СЖВ се допускат в района на поделенията на БА, МО и структурите на подчинение на министъра на отбраната при спазване на режима за достъп. Преките командири/началници и ръководители осигуряват възможност на членовете на СЖВ да провеждат срещи и беседи за осъществяване на дейности по настоящето споразумение в извън работно време.
Чл. 8. (1) МО предоставя на СЖВ за безвъзмездно ползване помещения в Централния военен клуб и военните клубове или други подходящи помещения или сгради, управлявани от МО, за осъществяване на дейности по настоящото споразумение.
(2) Страните разпространяват материали, свързани с изпълнението на това споразумение в поделенията на БА, в МО и структурите на подчинение на министъра на отбраната.
Чл. 9. МО предоставя безвъзмездно на СЖВ линк към интернет сайта на МО и интернет сайта на ИА „Военни клубове и информация”.
Чл. 10. МО и СЖВ популяризират в средствата за масово осведомяване съвместните си инициативи и мероприятия.
Чл. 11. СЖВ може да популяризира съвместната дейност по това Споразумение чрез Военния телевизионен канал, да публикува материали във в. „Българска армия” и в други ведомствени издания.
Чл. 12. При официални покани и при наличие на финансова възможност, МО обезпечава участието на представители на СЖВ в национални и международни форуми по въпроси, свързани с равнопоставеността на половете.

ІV. НАЧИН НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Чл. 13. В изпълнение на Програмата по чл.6, за решаване на текущи въпроси и възникнали проблеми, страните сформират постоянно действаща “комисия ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ”.
1. комисията се състои от 8 членове, по четирима от всяка страна.
2. Съставът на КОМИСИЯТА се определя по следния начин:
а/ за МО – от Министъра на отбраната.
б/ за СЖВ – от председателя на Управителния съвет.
3. На първото зюаседание на комисията, членовете избират председател и секретар за срок от една година и приемат правила за дейността си.
4. Заседанията на комисията се провеждат периодично, най – малко веднъж на 3 месеца, по инициатива на председателя или при писмено искане на 1/2 от състава на членовете.
5. Комисията заседава при кворум от половината от списъчния си състав плюс един и взема решения с обикновено мнозинство.
6. За заседанията на комисията се води протокол, който се подписва от председателя и секретаря. Екземпляри от протокола се предоставят на министъра на отбраната и на председателя на Управителния съвет на СЖВ.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 14. (1) Споразумението влиза в сила от датата на подписването и е със срок на действие една година.
(2) Срокът на действие на Споразумението се продължава автоматично, ако в едномесечен срок преди изтичането му някоя от страните не уведоми другата, че не желае да поднови договора.
(3) Споразумението се обявява със заповед на Министъра на отбраната.
(4) Изменение, допълнение или прекратяване на Споразумението се извършва по взаимно съгласие или при промяна на нормативната уредба.